Izpostavljeni dogodki

Ni koncertov

24. 5. 2021

RAZPIS

za prosto mesto v Slovenski filharmoniji – Pomočnik direktorja za vodenje umetniško strokovnega dela za področje Zbora

 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih-1, 12. člena Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, 14. in 15. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija (Uradni list RS, št. 50/03, 62/08, 87/12, 12/17 in 3/21) in v povezavi s 47. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), javni zavod Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, Ljubljana

objavlja razpis za delovno mesto

Pomočnik direktorja za področje zbora (B017400) s polnim delovnim časom

 

Pogoji za zasedbo:
– na področju glasbene umetnosti najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
– pet let delovnih izkušenj na področju zborovske dejavnosti,
– usposobljenost za organiziranje in samostojno vodenje zborovske in vokalno-instrumentalne dejavnosti,
– visoka raven znanja slovenskega jezika,
– višja raven znanja najmanj enega svetovnega jezika

 

Trajanje zaposlitve:
Delovno razmerje z izbranim kandidatom bo sklenjeno za polni delovni čas za določen čas trajanja mandata direktorja do 19. 5. 2026.

 

Naloge:
– vodi in odgovarja za strokovno delo zbora
– pripravi predlog letnega programa dela in predlog poročila o delu s svojega delovnega področja
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda ter direktorja, sprejete v skladu z njihovimi pristojnostmi
– opravlja druge naloge v skladu s splošnimi akti zavoda in navodili direktorja.

 

Kandidati k prijavi za prosto delovno mesto priložijo:
• življenjepis z navedbo elektronskega naslova za nadaljnjo komunikacijo,
• potrdilo o ustrezni izobrazbi, (kopijo diplome),
• kopijo identifikacijskega dokumenta,
• dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevanih delovnih izkušenj (opis delovnih izkušenj, iz katerega bodo razvidne zahtevane delovne izkušnje na področju zborovske dejavnosti ter usposobljenost za uspešno in samostojno vodenje zborovske in vokalno-instrumentalne dejavnosti)
• dokazila o izpolnjevanju pogoja znanja visoke ravni slovenskega jezika* in višje enega svetovnega jezika**:

*Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.

**Znanje tujega jezika kandidat izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila. Kot dokazilo šteje ali srednješolsko/maturitetno spričevalo ali jezikovni certifikat, ali ocena tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija, ali dokazilo, da se je kandidat vsaj 3 mesece ali več šolal ali opravljal delo v tujini v tujem jeziku.

• vizijo dela zavoda za področje svojega dela za obdobje trajanja mandata.

 

Način in rok prijave:
Prijavo se pošlje do 4. junija 2021 na elektronski naslov: vesna.dobelsek@filharmonija.si ali na naslov: Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, SI-1000 Ljubljana (s pripisom Prijava na razpis – ne odpiraj!).

Prijava je vložena pravočasno, če jo zavod prejme, preden se izteče rok. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je zavod prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

 

Nepopolne, nepravočasne in nepravilno označene prijave ter prijave, iz katerih izhaja, da kandidat očitno ne izpolnjuje razpisnih pogojev se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

 

Prijava mora vsebovati elektronski naslov kandidata, na katerega bo kandidat obveščen o izidu razpisa. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni skladno z določbami Zakona o delovnih razmerjih ter določbami Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS, in sicer najkasneje v roku 30 dni po objavi prostega delovnega mesta.

 

Izrazi, zapisani v tej objavi v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni nevtralno za ženske in moške.

 

Slovenska filharmonija, direktor
Matej Šarc

Slovenska filharmonija
Piškotki / Cookies
Ime Omogočeno
Tehnični piškotki
Za uporabo te spletne strani uporabljamo naslednje tehnično zahtevane piškotke: wordpress_test_cookie,wordpress_logged_in_,wordpress_sec.
Piškotki
Za pravilno delovanja in boljšo uporabniško izkušnjo uporabljamo piškotke. Potrjeno strinjanje z uporabo piškotkov.
Google Analytics
Za izboljšanje naše spletne strani sledimo anonimiziranim uporabniškim informacijam.
x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

X