KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU:

Naziv organa: JAVNI ZAVOD SLOVENSKA FILHARMONIJA
Naslov: Kongresni trg 10
Pošta:  1000 Ljubljana
Telefon: 01 24 10 800
Telefaks: 01 24 10 900
E-pošta: info@filharmonija.si

Odgovorna uradna oseba: v. d. direktorja Matej Šarc je bil imenovana za obdobje od 2. 4. 2020 do imenovanja novega direktorja po izvedenem javnem razpisu vendar najdlje za obdobje enega leta.
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.filharmonija.si
Druge oblike kataloga: tiskana oblika

Datum prve objave kataloga: 8. 5. 2016

Katalog je dostopen na spletnem naslovu Slovenske filharmonije ter v tiskani obliki v prostorih Slovenske filharmonije, Kongresni trg 10, Ljubljana.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja:

Sklep o ustanovitvi opredeljuje Slovensko filharmonijo kot osrednjo nacionalno glasbeno institucijo, ki povezuje glasbenike v vrhunska ansambla instrumentalne in vokalne glasbe ter s tem omogoča trajno in nemoteno izvajanje koncertov in drugih glasbeno kulturnih prireditev, pri čemer črpa iz zakladnice domače in svetovne glasbene literature. Na koncertih, gostovanjih in arhivskih snemanjih sodelujejo uveljavljeni domači in tuji solisti ter dirigenti. Zavod zagotavlja kakovostno umetniško produkcijo in omogoča domači in mednarodni publiki vrhunska umetniška doživetja ter načrtno spodbuja nastajanje izvirnih slovenskih glasbenih del in njihovo predstavljanje domači in mednarodni javnosti.

Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije. Zavod se financira iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

2.a. Podatki o organizaciji organa

Organi javnega zavoda so: direktor, svet zavoda in strokovni svet.

Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Zavod ima lahko naslednje pomočnike direktorja: (i) za vodenje umetniško strokovnega dela za področje Orkestra, (i) za vodenje umetniško strokovnega dela za področje Zbora in (i) za zadeve splošno upravnega značaja, finančno računovodske in kadrovske zadeve. Direktor imenuje dva pomočnika za področji, za kateri sam nima ustrezne izobrazbe in delovnih izkušenj.

Direktorica Slovenske filharmonije mag. Marjetica Mahne je bila imenovana za obdobje od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2023.

Svet zavoda sestavlja šest članov, in sicer: štirje predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog ministra imenuje Vlada Republike Slovenije med strokovnjaki s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev, in dva predstavnika delavcev zavoda, ki ju izmed zaposlenih izvolijo zaposleni v zavodu. Svet zavoda nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda.

Člani sveta zavoda za petletno mandatno obdobje so: Boris Rener (predsednik), Mojca Menart (namestnica predsednika), mag. Igor Teršar (član), mag. Breda Pečovnik (članica), Marina Kopše (članica) in Katarina Lenarčič (članica).

Strokovni svet sestavlja pet članov in sicer: dva člana izvolijo zaposleni, enega s področja dela notranje organizacijske enote orkestra in enega iz področja dela notranje organizacijske enote zbora. Preostale tri člane strokovnega sveta predlagajo Društvo slovenskih skladateljev, Slovensko muzikološko društvo in Zveza glasbene mladine Slovenije. Strokovni svet ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je javni zavod ustanovljen ter obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.

Člani strokovnega sveta zavoda za petletno mandatno obdobje od 17. 4. 2019 do 17. 4. 2024) so: Andrej Petrač (predsednik), dr. Peter Šavli (podpredsednik), Matej Zupan (član), Veronika Brvar (članica) in Matevž Kink (član).

2.b. Seznam notranjih organizacijskih enot

Javni zavod Slovenska filharmonija sestavljajo tri notranje organizacijske enote (NOE):

 • Orkester Slovenske filharmonije,
 • Zbor Slovenske filharmonije in
 • Skupne službe.

2.c. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

Pristojna oseba: direktorica mag. Marjetica Mahne, Kongresni trg 10, Ljubljana
tel.: 01 24 10 800
e-pošta: info@filharmonija.si

2.d. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda  

2.e Seznam notranjih aktov Javnega zavoda Slovenska filharmonija

 • Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu (mobbing) ter odpravo njegovih posledic
 • Akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
 • Pravilnik o oddaji službenih stanovanj in sob v najem
 • Pravilnik o uporabi/nakupu službenih oblek
 • Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola in prepovedanih drog ter o kontroli alkohola in prepovedanih drog pri zaposlenih v Slovenski filharmoniji
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o uporabi službenih mobitelov
 • Pravilnik o najemu študentov preko študentskega servisa
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov
 • Pravilnik o delu avdicijske komisije
 • Pravilnik o nadomestilu za uporabo lastnih glasbenih inštrumentov pri delu
 • Pravila o načinu dajanja informacij za javnost
 • Pravilnik hostesne službe
 • Dogovor o delovnem času v Slovenski filharmoniji
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Pravilnik o poslovanju z darilnimi boni Slovenske filharmonije
 • Hišni red javnega zavoda Slovenska filharmonija
 • Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev javnega zavoda Slovenska filharmonija
 • Sklep o uvedbi videonadzora

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov

Strategija razvoja Slovenske filharmonije je v nastajanju.

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Slovenska filharmonija skladno s pravili Zakona o splošnem upravnem postopku vodi postopek za ugotavljanje doseganja posebnih pogojev za zasedbo delovnih mest priznanih ustvarjalcev in postopek za ugotavljanje doseganja pogojev za  naziv vrhunski glasbenik. Zoper odločbo je možna pritožba na svet zavoda, zoper dokončno odločbo sveta zavoda pa je mogoče sprožiti spor pred delovnim in socialnim sodiščem.

2.h Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja

Slovenska filharmonija vodi:

 • Zbirko osebnih podatkov o abonentih Slovenske filharmonije.
 • Zbirko osebnih podatkov o obiskovalcih prireditev.
 • Zbirko podatkov o plačah zaposlenih in plačilih po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah.
 • Evidenco o zaposlenih delavcih v Slovenske filharmonije.
 • Evidenco videonadzornega sistema.
 • Evidenco obiskovalcev prostorov Slovenske filharmonije.

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 1. Avdicije
 2. Aktualna javna naročila

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije javnega značaja z delovnega področja Javnega zavoda Slovenska filharmonija, ki so predstavljene na njenem spletnem mestu (www.filharmonija.si) so dostopne vsakomur, ki ima dostop do interneta.

Katalog informacij javnega značaja je fizično dostopen na recepciji Slovenske filharmonije, Kongresni trg 10, Ljubljana vsak delovnik med 9.00 in 16.00.

Dostopnost do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu s 14. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016).

Slovenska filharmonija lahko zaračunava mejne stroške za ponovno uporabo informacij javnega značaja v skladu s 16., 17., 18. in 25 členom Uredbe.

 

VRŠILEC DIREKTORJA SLOVENSKE FILHARMONIJE
Matej Šarc

Slovenska filharmonija
Piškotki / Cookies
Ime Omogočeno
Tehnični piškotki
Za uporabo te spletne strani uporabljamo naslednje tehnično zahtevane piškotke: wordpress_test_cookie,wordpress_logged_in_,wordpress_sec.
Piškotki
Za pravilno delovanja in boljšo uporabniško izkušnjo uporabljamo piškotke. Potrjeno strinjanje z uporabo piškotkov.
Google Analytics
Za izboljšanje naše spletne strani sledimo anonimiziranim uporabniškim informacijam.
x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

X