Informacije javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU:

Naziv: JAVNI ZAVOD SLOVENSKA FILHARMONIJA
Naslov: Kongresni trg 10
Pošta: 1000 Ljubljana
Telefon: 01 24 10 800
Telefaks: 01 24 10 900
e-mail: info@filharmonija.si
Odgovorna uradna oseba: mag. Marjetica Mahne, direktorica
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.filharmonija.si
Druge oblike kataloga: tiskana oblika

Datum prve objave kataloga: 8. 5. 2016

Katalog je dostopen na spletnem naslovu Slovenske filharmonije in v tiskani obliki v prostorih Slovenske filharmonije, Kongresni trg 10, Ljubljana.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja:

Sklep o ustanovitvi opredeljuje Slovensko filharmonijo kot osrednjo nacionalno glasbeno institucijo, ki povezuje glasbenike v vrhunska ansambla instrumentalne in vokalne glasbe ter s tem omogoča trajno in nemoteno izvajanje koncertov in drugih glasbeno kulturnih prireditev, pri čemer črpa iz zakladnice domače in svetovne glasbene literature. Na koncertih, gostovanjih in arhivskih snemanjih sodelujejo uveljavljeni domači in tuji solisti ter dirigenti. Zavod zagotavlja kakovostno umetniško produkcijo in omogoča domači in mednarodni publiki vrhunska umetniška doživetja ter načrtno spodbuja nastajanje izvirnih slovenskih glasbenih del in njihovo predstavljanje domači in mednarodni javnosti.

Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije. Zavod se financira iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

2.a. Podatki o organizaciji

Organi zavoda so: direktor, svet zavoda in strokovni svet.

Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Zavod ima lahko naslednje pomočnike direktorja: (i) za vodenje umetniško strokovnega dela za področje Orkestra, (i) za vodenje umetniško strokovnega dela za področje Zbora in (i) za zadeve splošno upravnega značaja, finančno računovodske in kadrovske zadeve. Direktor imenuje dva pomočnika za področji, za kateri sam nima ustrezne izobrazbe in delovnih izkušenj.

Direktorica Slovenske filharmonije mag. Marjetica Mahne je bila imenovana za obdobje od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2023.

Svet zavoda sestavlja šest članov, in sicer: štirje predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog ministra imenuje Vlada Republike Slovenije med strokovnjaki s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev, in dva predstavnika delavcev zavoda, ki ju izmed zaposlenih izvolijo zaposleni v zavodu. Svet zavoda nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda.

Člani sveta zavoda za petletno mandatno obdobje so: Boris Rener (predsednik), Mojca Menart (namestnica predsednika), mag. Igor Teršar (član), mag. Breda Pečovnik (članica), Marina Kopše (članica) in Katarina Lenarčič (članica).

Strokovni svet sestavlja pet članov: dva člana izvolijo zaposleni, enega s področja dela orkestra in enega s področja dela zbora. Po enega člana predlagajo Društvo slovenskih skladateljev, Slovensko muzikološko društvo in Zveza glasbene mladine Slovenije. Strokovni svet ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je javni zavod ustanovljen ter obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.

Člani strokovnega sveta zavoda za petletno mandatno obdobje (od 17. 4. 2019 do 17. 4. 2024) so: Andrej Petrač (predsednik), dr. Peter Šavli (podpredsednik), Matej Zupan (član), Veronika Brvar (članica) in Matevž Kink (član).

2.b. Notranje organizacijske enote

Javni zavod Slovenska filharmonija sestavljajo tri notranje organizacijske enote:
– Orkester Slovenske filharmonije,
– Zbor Slovenske filharmonije in
– skupne službe.

2.c. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

Pristojna oseba: direktorica mag. Marjetica Mahne, Kongresni trg 10, Ljubljana
tel.: 01 24 10 800
el. pošta: info@filharmonija.si

2.d. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija (Uradni list RS, št. 50/03, 62/0887/1212/17)
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP)
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17)
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – ZArbit)
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08 in 113/09)
Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17 in 69/17)
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17 in 2/17 – popr.)
Pravilnik o merilih za doseganje naziva prvak in vrhunski glasbenik (Uradni list RS, št. 82/08)
Merila in kriteriji za zasedbo delovnih mest priznanih ustvarjalcev (Uradni list RS, št. 82/08)

2.e. Seznam notranjih aktov Javnega zavoda Slovenska filharmonija

– Akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
– Hišni red javnega zavoda Slovenska filharmonija
– Dogovor o delovnem času v Slovenski filharmoniji
– Pravilnik o delu avdicijske komisije
– Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov
– Pravilnik o računovodstvu
– Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev javnega zavoda Slovenska filharmonija
– Sklep o uvedbi videonadzora
– Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola in prepovedanih drog ter o kontroli alkohola in prepovedanih drog pri zaposlenih v Slovenski filharmoniji
– Pravilnik o uporabi službenih mobitelov
– Pravilnik o uporabi/nakupu službenih oblek
– Pravilnik o oddaji službenih stanovanj in sob v najem
– Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu (mobbing) ter odpravo njegovih posledic
– Pravilnik o najemu študentov preko študentskega servisa
– Pravilnik o nadomestilu za uporabo lastnih glasbenih inštrumentov pri delu
– Pravila o načinu dajanja informacij za javnost
– Pravilnik hostesne službe
– Izjava o varnosti z oceno tveganja
– Pravilnik o poslovanju z darilnimi boni Slovenske filharmonije

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov

Strategija razvoja Slovenske filharmonije je v nastajanju.

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Slovenska filharmonija skladno s pravili Zakona o splošnem upravnem postopku vodi postopek za ugotavljanje doseganja posebnih pogojev za zasedbo delovnih mest priznanih ustvarjalcev in postopek za ugotavljanje doseganja pogojev za naziv vrhunski glasbenik. Zoper odločbo je možna pritožba na svet zavoda, zoper dokončno odločbo sveta zavoda pa je mogoče sprožiti spor pred delovnim in socialnim sodiščem.

2.h Seznam evidenc, s katerimi zavod upravlja

Slovenska filharmonija vodi:
– Zbirko osebnih podatkov o abonentih SF
– Zbirko osebnih podatkov o obiskovalcih prireditev SF ?
– Zbirko podatkov o plačah zaposlenih, plačilih po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah
– Evidenco zaposlenih v SF
– Evidenco video nadzornega sistema
– Evidenco obiskovalcev prostorov SF

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

1. Avdicije
2. Aktualna javna naročila (ustvariti link pod Informacije javnega značaja)

3. NAČIN DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije javnega značaja z delovnega področja Javnega zavoda Slovenska filharmonija, predstavljene na njenem spletnem mestu (www.filharmonija.si), so dostopne vsakomur, ki ima dostop do interneta.

Katalog informacij javnega značaja je fizično dostopen na recepciji Slovenske filharmonije, Kongresni trg 10, Ljubljana, vsak delovnik med 9.00 in 16.00 uro.

Dostopnost do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu s 14. členom
Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016).

Slovenska filharmonija lahko zaračunava mejne stroške za ponovno uporabo informacij javnega značaja v skladu s 16., 17., 18. in 25 členom Uredbe.

mag. Marjetica Mahne
DIREKTORICA SLOVENSKE FILHARMONIJE

Slovenska filharmonija
Piškotki / Cookies
Ime Omogočeno
Tehnični piškotki
Za uporabo te spletne strani uporabljamo naslednje tehnično zahtevane piškotke: wordpress_test_cookie,wordpress_logged_in_,wordpress_sec.
Piškotki
Za pravilno delovanja in boljšo uporabniško izkušnjo uporabljamo piškotke. Potrjeno strinjanje z uporabo piškotkov.
Google Analytics
Za izboljšanje naše spletne strani sledimo anonimiziranim uporabniškim informacijam.
x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

X