Avdicije/Auditions

Datum: 8. 3. 2017


AVDICIJA
za prosto delovno mesto v Orkestru Slovenske filharmonije

»TIMPANIST (ž/m)« – (G017044)

 
Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih-1, 12. člena Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji v povezavi s 47. a členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16),  Javni zavod Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, Ljubljana

 
objavlja razpis za prosto delovno mesto
Solist(timpanist) v simfoničnem orkestru Slovenske filharmonije

Pogoji za zasedbo:
- visokošolska univerzitetna (prejšnja) izobrazba oz. 2. bolonjska stopnja (magisterij) glasbene smeri,
- 2 leti delovnih izkušenj,
- uspešno opravljena avdicija, ki bo v sredo, 3. maja 2017 ob 13.30 uri, v Dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji. 

Uspešno opravljena avdicija lahko zaradi sposobnosti kandidata izjemoma nadomesti manjkajočo izobrazbo, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta, vendar največ za dve stopnji.

Način in rok prijave:
Kandidati k prijavi za prosto delovno mesto priložijo:

  • življenjepis z navedbo elektronskega naslova za nadaljnjo komunikacijo,
  • potrdilo (kopijo diplome) o ustrezni izobrazbi,
  • kopijo identifikacijskega dokumenta.

Prijavo  je potrebno poslati do 24. aprila 2017, na naslov: Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, SI-1000 Ljubljana (s pripisom Prijava na avdicijo – ne odpiraj!) ali na elektronski naslov: vesna.dobelsek@filharmonija.si


Avdicije, ki bo dne 3. maja 2017, se lahko udeležijo le kandidati, ki bodo po pregledu vlog, na avdicijo povabljeni. Kandidati, katerih vloge bodo nepopolne, nepravočasne ali iz njih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, na avdicijo ne bodo vabljeni.

Kandidati morajo za morebitne stroške potovanja in bivanja v času avdicije poskrbeti sami. Korepetitorja v času avdicije zagotovi SF. O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v 30 dneh po izboru.

Trajanje zaposlitve in poskusna doba:
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in z dvanajst (12) mesečnim poskusnim delom.


Avdicijski program:

 1. ETAPA

1.)  JACQUES DELECLUSE: Keiskleiriana 1:  Etuda št. 4
2.)  IGOR STRAVINSKI: Les Noces,  4. slika ( ksilofon )
3.)  IGOR STRAVINSKI: Petruška,  1. slika
4.)  WERNER TREIBER: Springtime
5.)  BENJAMIN BRITTEN: Vodnik za mlade po orkestru:  Parti za tolkala


2. ETAPA

JEAN AUBAIN: Suite pourpercussion et piano, 2.stavek – (s klavirjem)

3. ETAPA – ORKESTRSKI PARTI (iz Orchester Probespiel – Pauke/Schlagzeug, ED 7855, Schott):

1.)  BÉLA BARTÓK: Koncert za orkester – 4. stavek: Intermezzo interrotto (42–51)
2.)  BÉLA BARTÓK: Glasba za godala, tolkala in čelesto – 2. stavek ( 300–396 )
                                                                                                  – 4. stavek (26–45)
3.) LUDWIG VAN BEETHOVEN: Simfonija št. 5 – 4. stavek / Allegro  (1–23 )
4.) LUDWIG VAN BEETHOVEN: Simfonija št. 7 – 1. stavek /  Vivace  (od B – 22 taktov)
5.) LUDWIG VAN BEETHOVEN: Simfonija št. 9 – 1. stavek (16–23), (50–55), (297–341), (513–547)
                                                                                  – 2. stavek (186–208), (248 do črke H)
                                                                                  –  4. stavek / Presto (1–26)
                                                                                  –  Allegro ma non tanto (814–831), (843 do konca)
6.) JOHANNES BRAHMS: Simfonija št. 1 – 4. stavek (419 do konca)
7.) PAUL HINDEMITH: Simfonične metamorfoze – 2. stavek (5. takt po S do konca)
8.) FRANK MARTIN: Koncert za sedem pihal, timpane in godala – 3. stavek (5 pred 19 do 8 po 22)
9.) RICHARD STRAUSS: Burleska – Allegro vivace
10. RICHARD STRAUSS: Kavalir z rožo, (8 pred 247 do 257)
11.) IGOR STRAWINSKI: Posvetitev pomladi (189 do konca)
12.) PETER ILJIČ ČAJKOVSKI:  Simfonija št. 4 – 1. stavek (313 do 352 )

 

Slovenska filharmonija

Direktor
Damjan Damjanovič

 

************

 

Date: 08 March 2017

AUDITION

for a job vacancy in the orchestra of Slovenska filharmonija

“TIMPANIST (f/m)” - (G017044)


Based on Article 25 of the Employment Relationship Act -1, Article 12 of the Collective Agreement for Culture in the Republic of Slovenia and connected to Article 47.a of the Act Regulating the Realisation of the Public Interest in the Field of Culture (Official Gazette of RS, no. 77/07 - official consolidated text, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, and 68/16), the Public Institute Slovenska Filharmonija, Kongresni trg 10, Ljubljana

 

announces the job vacancy

Soloist (timpanist) in the symphonic orchestra of Slovenska filharmonija

 

Job requirements:

- university (former) education or 2ndgrade Bologna (Masters) degree in music

- 2 years of work experience

- successfully passed audition, held on Wednesday, 3 May 2017 at 1.30 p.m.,

in the Marjan Kozina Hall at Slovenska filharmonija.

 

As an exception, the successfully passed audition may, due to the ability of the candidate, replace the missing formal education required for the job, but not more than 2 levels.

 

Application method and deadline:

The candidates must attach the following to their application:

  • CV with e-mail address for all further communication,
  • certificate (a copy of the diploma) of the required education,
  • a copy of an ID document.

 

The application should be sent by 24 April 2017 to: Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, SI-1000 Ljubljana (marked Audition application - do not open! / Prijava na avdicijo – ne odpiraj!) or to the e-mail address: vesna.dobelsek@filharmonija.si


The audition on 3 May can be attended by all candidates who will be invited to the audition after review of the applications. Candidates with incomplete or non-timely applications, or whose applications will indicate that the candidate does not meet the job requirements, will not be invited to the audition.

The candidates must cover their own travel expenses and the stay for the time of the audition. The rehearsal coach for the time of the audition will be provided by the SF. The candidates will be notified of the selection within 30 days of the selection.

 

Duration of employment and trial period:

The employment contract with the selected candidate will be signed as permanent employment on a full-time basis and with a 12-month trial period.

 Deadline for applications: 24th of April 2017


ROUND 1

1.)  JACQUES DELECLUSE: Keiskleiriana 1:  Etude No. 4
2.)  IGOR STRAVINSKY: Les Noces – 4e Tableau (xylophone)
3.)  IGOR STRAVINSKY: Petrouuška,  1er Tableau
4.)  WERNER TREIBER: Springtime
5.)  BENJAMIN BRITTEN: Young Persons Giude to The Orchestra:  Percussion parts


ROUND 2
1.) JEAN AUBAIN: Suite pour percussion et piano, 2nd movement – (with the piano)


ROUND 3 – ORCHESTRAL EXCERPTS
(from Orchester Probespiel – Pauke/Schlagzeug, ED 7855, Schott)

1.)  BÉLA BARTÓK: Concerto for Orchestra – 4th movement: Intermezzo interrotto (42–51)
2.)  BÉLA BARTÓK: Music for Strings, Percussion and Celesta
                                  – 2nd movement ( 300–396 )
                                  – 4th movement (26–45)
3.) LUDWIG VAN BEETHOVEN: Symphony No. 5 – 4th movement / Allegro  (1–23 )
4.) LUDWIG VAN BEETHOVEN: Symphony No. 7 – 1st movement /  Vivace  (from B – 22 bars)
5.) LUDWIG VAN BEETHOVEN: Symphony No. 9 – 1st movement (16–23), (50–55), (297–341), (513–547)
                                                                                      – 2nd movement (186–208), (248 till H)
                                                                                      – 4th movement / Presto (1–26)
                                                                                      – Allegro ma non tanto (814–831), (843 to the end)
6.) JOHANNES BRAHMS: Symphony No. 1 – 4th movement (419 do konca)
7.) PAUL HINDEMITH: Symphonic metamorphoses – 2nd movement (5th bar after S to the end)
8.) FRANK MARTIN: Concerto for seven Winds, Timpani and Strings – 3th movement (5 before 19 till 8 after 22)
9.) RICHARD STRAUSS: Burlesque – Allegro vivace
10.) RICHARD STRAUSS: Rosenkavalier (8 before 247 till 257)
8.) IGOR STRAWINSKY: Sacre du printemps (189 to the end)
9.) PJOTR ILYCH TCHAIKOVSKY:  Symphony No. 4 – 1st movement (313 do 352 )