PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA, 5. APRIL 2018
V CANKARJEVEM DOMU, PREŠERNOVA CESTA 10, LJUBLJANA


Jubilejni, deseti Kulturni bazar 2018 prinaša bogat program strokovnega usposabljanja. Skoraj petdeset dogodkov na ta dan udeležencem omogoča, da si program oblikujete po svojih potrebah in željah.
Program predstavlja različne načine, kako nam je z medresorskim sodelovanjem uspelo
okrepiti zavest o pomenu kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje ter spodbuditi številna
kreativna partnerstva, ki danes že pripomorejo ne le k inovativnejšemu učnemu okolju,
temveč spodbujajo tudi kreativno mišljenje, socialno vključenost, krepijo družbene veščine ter imajo številne druge pozitivne učinke na razvoj posameznikov in družbe.
Strokovno usposabljanje namenjamo:
• strokovnim delavcem s področja vzgoje in izobraževanja:
- vrtcev, osnovnih in srednjih šol,
- osnovnih šol s prilagojenim programom ter zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami,
- glasbenih šol, dijaških domov, ljudskih univerz, javnih zavodov (ZRSŠ, CPI, ACS, CŠOD ...);
• strokovnim delavcem iz kulture in kulturnim ustvarjalcem;
• strokovnim delavcem širše strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu vključujete
kulturnovzgojne vsebine (npr. prehrana, zdravje, okolje in prostor, šport …);
• načrtovalcem politik in strokovnim delavcem na pristojnih ministrstvih in državnih
ustanovah, ki v različnih resorjih skrbite za programe in projekte za otroke in mladino;
• načrtovalcem politik in strokovnim delavcem v občinah in lokalnih skupnostih, ki
skrbite za kulturo in izobraževanje oz. družbene dejavnosti;
• strokovnim delavcem in študentom različnih fakultet in akademij;
• vsem, ki vas zanimata kultura in kulturno-umetnostna vzgoja.
Program je zasnovan tako, da so vsebine zanimive za vse naštete skupine strokovnih
delavcev, zato tega pri posameznih dogodkih ne navajamo posebej. Pri dogodkih, pri katerih je vsebinski poudarek prilagojen določeni skupini vzgojno-izobraževalnega sistema, je to posebej označeno (vrtec – V, osnovna šola – OŠ, srednja šola – SŠ).

PRIJAVE
Udeležbo na strokovnem usposabljanju Kulturni bazar 2018 si zagotovite z e-prijavo,
ki je vaša vstopnica na izbrane dogodke.
Če si želite izbrati program, ki vam bo najbolj po meri glede na vaše zanimanje in področje dela,
vam priporočamo, da se prijavite čim prej, saj je število sedežev v dvoranah in predavalnicah
omejeno.
Prijavo pošljite čim prej, najpozneje pa do 20. marca 2018.
Potrdilo o udeležbi na strokovnem usposabljanju prejmete vsi, ki se udeležite dogodkov v
skupnem obsegu vsaj osmih šolskih ur.
Udeležite se lahko tudi le posameznih dogodkov, vendar je tudi v tem primeru potrebna
e-prijava (kot vstopnica).
Vrtcem in šolam prav posebej priporočamo, da se usposabljanja na Kulturnem bazarju udeleži
več strokovnih delavcev posameznega VIZ (strokovni delavci različnih predmetov in področij,
različnih stopenj izobraževanja, tudi svetovalne službe, šolski knjižničarji …).
Udeležba na strokovnem usposabljanju je za vse udeležence brezplačna

http://filharmonija.si/event/768/kulturni-bazar-2018