Sklep konstitutivne seje Sveta SF z dne 22. maja 2017